BLOG

Odborníci radia: Ktorý príspevok od štátu vám najviac pomôže?

Barbora Palenikova

Odborníci Grant Thornton pripravili prehľadnú tabuľku dostupných príspevkov od štátu spolu s odporúčaniami, ktorý príspevok môže firme najviac pomôcť v závislosti od jej situácie.

V tomto blogu sa zároveň dozviete:

 • ktoré firmy nemusia za apríl platiť povinné príspevky (sociálne poistenie, DDS)
 • aké úvery s ručením štátu sú k dispozícii a za akých podmienok
 • aké sú podmienky získania príspevkov 1, 3A a 3B

 

Ako si zvoliť najrelevantnejší príspevok pre vašu firmu?

Aj keď je pomoc podnikateľom na Slovensku o niečo komplikovanejšia, odporúčame každej firme zhodnotiť svoju dnešnú situáciu a zvážiť možnosť požiadať štát o ekonomickú pomoc.

Keďže pre firmy nie je jednoduché zhodnotiť, ktorý príspevok sa ich týka a ktorý nie, tento blog obsahuje typológiu rôznych situácií a ku každej z nich dostupné typy ekonomickej pomoci, na ktoré má firma má nárok.

V niektorých prípadoch sa firma musí rozhodnúť medzi viacerými možnosťami (v tabuľke možnosti s hviezdičkou) – vtedy odporúčame prepočítať si výšku podpory a vybrať si najvyšší príspevok.

Osobitne chceme upozorniť, že časť opatrení možno striedať a časť sa nebude dať v ďalších mesiacoch zmeniť (tieto prípady sú v tabuľke vyznačené hviezdičkami). Tento fakt treba pri výbere vziať do úvahy.

A ešte dôležité upozornenie: žiadosť o príspevok za marec 2020 môžete podať najneskôr v piatok 15. mája 2020 (neskôr  už marcový príspevok  nebude možné získať).

 

Typológia situácií a príspevky od štátu, na ktoré máte nárok

 

Situácia →

Spoločnosť, ktorá musela uzavrieť prevádzku na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR
Spoločnosť, ktorá nemusela uzavrieť prevádzku, ale má (časť) zamestnancov na prekážkach v práci z dôvodu nedostatku práce
Spoločnosť, ktorá mala časť podniku uzavretú rozhodnutím ÚVZ a časť podniku fungovala
Spoločnosť, kde zamestnanci pracujú (napr. home office), ale má pokles tržieb
Fungujúca spoločnosť, bez poklesu tržieb, zamestnanci pracujú, ale má problémy s likviditou

Druh pomoci ↓

Prísp. 1) 80% priemerného zárobku (max 1100€)

X*

 

X**

   
Prísp. 3A) 80% priemerného zárobku (max 880€)  

X***

X**

   
Prísp. 3B) Príspevok podľa poklesu tržieb

X*

X***

X**

X

 
Odpustenie prísp. na sociálne poistenie – zamestnávateľ za mesiac apríl 2020

X

 

X

   
Odpustenie príspevkov na DDS – zamestnávateľ  za mesiac apríl 2020

X

 

X

   
Odklad splátok úverov a leasingov

X

X

X

X

X

Úvery od SZRB/Eximbanky (zastrešované MFSR)

X

X

X

X

X

Úvery komerčných bánk (Anti-korona úver)

X

X

X

X

X

* Podniky, ktoré museli uzatvoriť prevádzku na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), si môžu vybrať medzi príspevkom 1 a 3B ten, ktorý je výhodnejší a môžu ich meniť medzi mesiacmi.

** Podniky, ktoré museli uzatvoriť časť prevádzky na základe opatrenia ÚVZ (zamestnanci na prekážkach v práci zo strany zamestnávateľa), si môžu uplatniť príspevok 1 a na druhú časť zamestnancov, ktorí pracovali príspevok 3A/3B.

*** Na výber medzi príspevkom 3A/3B bez možnosti následných zmien.

 

Príspevok č.1

 • Náhrada mzdy vo výške 80% priemerného zárobku, maximálne do výšky 1100€ resp. do výšky vyplatenej náhrady mzdy
 • Podmienkou je udržanie pracovného miesta minimálne dva mesiace po mesiaci, za ktorý spoločnosť žiada príspevok
 • Zákaz presunu zamestnanca na inú prevádzku
 • Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020 (na nových  zamestnancov sa príspevok neposkytuje)
 • Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnanca za čas, kedy poberá dávku sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), je vo výpovednej lehote alebo za ktorého poberá iný príspevok AOPP     

                                                                                              

Príspevok č.3A/ 3B

 • Neukončiť pracovný pomer po dobu 2 mesiacov, za ktorý žiada príspevok                 
 • Predkladá sa údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020                  

Príspevok 3A

 • 80% priemerného zárobku, najviac vo výške 880€ resp. do výšky vyplatenej náhrady mzdy
 • Úhrada mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Príspevok 3B

 • Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca (zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa) v závislosti od poklesu tržieb (výška príspevku sa vypočíta podobne ako pri opatrení 2)

 

   Od Apríla 2020 pokles tržieb (kategórie) Od Marca 2020 pokles tržieb (kategórie)
>20% € 0 >10% € 0
20,00-39,99% € 180 10 %-19,99% € 90
40,00-59,99% € 300 20 %-29,99% € 150
60,00-79,99% € 420 30 %-39,99% € 210
80% a viac € 540 40 % a viac € 270
 • Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (PN, OČR, dovolenka a pod.)

Zamestávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.            

 

UPOZORNENIE: Všetky žiadosti za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku. To znamená, že o príspevok za apríl môžete požiadať do 31.5., za máj do 30.6. a tak ďalej.

 

Ktoré firmy nemusia za apríl platiť povinné príspevky (prehľad podmienok)

Odpustenie povinných príspevkov na sociálne poistenie za zamestnávateľa

 • Týka sa zamestnávateľa, ktorý mal v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZ, a to najmenej 15 dní.
 • Vláda môže nariadením vlády ustanoviť aj iné obdobie, na ktoré sa aplikuje odpustenie splatnosti príspevkov na poistné.
 • Odpustenie platenia povinných poistných príspevkov sa nevzťahuje na príspevky, ktoré musí zamestnávateľ odvádzať za zamestnancov. Tie sú splatné v štandardných zákonných lehotách.
 • Uzatvorenie prevádzky sa preukazuje Sociálnej poisťovni čestným prehlásením, ktoré sa musí predložiť do 8.-ho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa neplatí poistné. Čestné vyhlásenie za apríl 2020 sa Sociálnej poisťovni predkladá do 11.mája 2020, keďže 8.mája 2020 je štátny sviatok.

Odpustenie platenia povinných príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnávateľa (III. pilier).

 • Týka sa zamestnávateľa, ktorý mal v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia ÚVZ, a to najmenej 15 dní.
 • Odpustenie platenia povinných príspevkov na DDS (III.) sa týka príspevkov, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikovú prácu.                                                         

Odklad splátok úverov a leasingov

 • Hypotéky a spotrebiteľské úvery odklad o 9 mesiacov a v nebankových a lízingových spoločnostiach odklad o max. 6 mesiacov
 • Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní 
 • Úver sa však ďalej úročí a odložené splátky sa budú musieť neskôr zaplatiť      

    

Aké úvery s ručením štátu sú k dispozícii a za akých podmienok                                                 

Úvery od SZRB/Eximbanky (zastrešované MFSR)

SZRB             

 • Poskytuje úver od 20.4.2020
 • Ide o úver PODNIKATEĽ 2020
 • Minimálna výška úveru je 10 000€ a maximum je 350 000€
 • Doba splatnosti 3 roky, odklad splácania istiny a úrokov na dobu 1 roka
 • Úroková sadzba 4%
 • Bonifikácia celej úrokovej sadzby (ide o bezúročný úver, za splnenia podmienok) sa začne vyplácať po uplynutí ročného odkladu
 • Výška úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu za rok 2019
 • Bližšie poskytnuté informácie na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky:

https://www.szrb.sk/files/files/prevadzkovy%20uver%20PODNIKATEL2020.pdf           

Eximbanka               

 • Úver je určený pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré vykonávajú svoju činnosť aspoň 2 ukončené (ucelené) účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úver
 • Minimálna výška úveru je 100 000 € maximum do 500 000 €
 • Maximálna výška nesmie presiahnuť 50% celkového obratu MSP za rok 2019
 • Doba splatnosti je 3 roky, odklad splácania istiny a úrokov na dobu 1 roka
 • Úroková sadzba úveru vo výške 4%
 • Pomoc vo forme bonifikácie úroku sa môže začať poskytovať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa začatia čerpania prevádzkového úveru
 • Bližšie poskytnuté informácie na stránke Eximbanky:

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/bankove-produkty/uver-na-podporu-udrzania-prevadzky-covid-uver.html?page_id=219621

Úvery komerčných bánk (Anti-korona úver)           

 • Maximálna výška úveru je 1 200 000 € pre jedného podnikateľa
 • Na dobu 4 rokov (vrátane ročného odkladu)
 • Úroková sadzba rozpätí 0% až 2% ročne
 • V spolupráci so Slovak Investment Holding a MHSR  

Zatiaľ k dnešnému dňu ponúkajú 4 banky: