Daňové novinky 2018

Legislatívne zmeny od 1.1.2019

Silvia HallováSilvia Hallová

Znížená sadzba DPH na ubytovanie  

Pripravovanou novelou zákona o dani z pridanej hodnoty z dielne Slovenskej národnej strany sa s účinnosťou od  1. 1. 2019 plánuje znížiť sadzba DPH na vybrané ubytovacie služby. Opatrenie má hlavne podporiť cestovný ruch na Slovensku. Ak bude navrhovaná novela zákona schválená,  uplatní sa 10 %-ná sadzba DPH na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov. 
 

Nové pravidlá pre nákupné poukazy v zákone o dani z pridanej hodnoty 

Súčasťou vládnej novely zákona o DPH účinnej od 1. 1. 2019 je aj zavedenie nových pravidiel pri dodaní tovarov alebo služieb pri využití nákupných poukazov. Nové pravidlá v slovenskom zákone o DPH slúžia na implementáciu Smernice Rady (EÚ) 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES v súvislosti s poukazmi. 

Pre účely DPH bude potrebné rozlišovať tzv. jednoúčelové a viacúčelové poukazy. Zatiaľ čo pri jednoúčelových poukazoch je už v čase ich vystavenia známa výška sadzby DPH aj miesto dodania tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz viaže, pri viacúčelových poukazoch nie je známa aspoň jedna z týchto skutočností. Jednoúčelovým poukazom môže preto byť napríklad poukaz, ktorý možno využiť na ubytovanie v ktoromkoľvek hoteli na Slovensku. Ak by bolo možné tento poukaz však uplatniť aj v hoteli v Českej republike, išlo by už o viacúčelový poukaz, nakoľko miesto dodania služby by nebolo v čase kúpy resp. predaja poukazu známe.   

Predaj jednoúčelového poukazu platiteľom, ktorý koná vo svojom mene, sa bude s účinnosťou od 1.1.2019 považovať za dodanie tovaru alebo služby za protihodnotu. Znamená to, že dodávateľ uplatní DPH už pri predaji jednoúčelového poukazu a pri následnom dodaní tovaru alebo služby za jednoúčelový poukaz už zákazník DPH platiť nebude. V nadväznosti na túto zmenu si dovolíme upozorniť, že s účinnosťou od 1.1.2019 vstupuje do platnosti aj novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a predaj jednoúčelových poukazov bude podliehať evidencii elektronickou registračnou pokladnicou resp. pokladnicou e-kasa klient. 

Naopak, pri viacúčelových poukazoch sa DPH nebude uplatňovať pri samotnom predaji, ale až pri poskytnutí tovaru alebo služby za viacúčelový poukaz. 

V prípade, ak Vás problematika poukazov zaujala, podrobnejšie o tejto problematike, najmä o súvislostiach, kedy dochádza k sprostredkovanému predaju poukazov a kedy predajca poukazu nie je skutočným dodávateľom tovarov alebo služieb, ku ktorým sa nákupný poukaz viaže, Vás budeme ešte informovať prostredníctvom našej webovej stránky. 
 

Zmeny v uplatňovaní DPH pri predaji a prenajímaní nehnuteľnosti 

S účinnosťou od 1.1.2019 sa majú zaviesť nové pravidlá pri uplatňovaní oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri predaji aj prenajímaní nehnuteľností. Niektoré staršie nehnuteľnosti budú za určitých okolností podliehať pri predaji DPH. Súčasne sa zužuje možnosť neoslobodiť predaj alebo nájom nehnuteľnosti od DPH v prípadoch, ak sú splnené podmienky na oslobodenie od DPH. 

Ak bude novela zákona o DPH schválená, za určitých podmienok príde k zrušeniu oslobodenia od DPH pre niektoré staršie nehnuteľnosti, na ktorých boli vykonané stavebné úpravy. Oslobodený od dane z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1.1.2019 už nebude: 

  • Predaj nehnuteľnosti do piatich rokov odo dňa kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ak predstavovali náklady na stavebné práce aspoň 40 % z hodnoty nehnuteľnosti pred začatím stavebných prác
     
  • Predaj nehnuteľnosti do piatich rokov odo dňa kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, ak náklady na stavebné práce predstavovali aspoň 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. 


Súčasne ostáva zachované, že predaj nehnuteľnosti po piatich rokoch odo dňa kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby (podľa toho, čo nastane skôr), je oslobodený od DPH. 

S účinnosťou od 1.1. 2019 sa súčasne má zaviesť povinnosť oslobodiť predaj stavieb určených na bývanie (vrátane predaja jednotlivých bytov alebo jednotlivých apartmánov v bytovom dome) od DPH po uplynutí piatich rokov od kolaudácie alebo ďalších skutočností uvedených v návrhu zákona, ak sú splnené podmienky pre oslobodenie. Pri predaji ostatných stavieb sa platiteľ môže rozhodnúť o oslobodení od DPH (ak sú splnené podmienky pre oslobodenie).

Ďalej má zmena nastať aj v súvislosti s možnosťou neoslobodiť prenájom od DPH. Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt, rodinný dom, apartmán), bude mať povinnosť oslobodiť nájom nehnuteľnosti od DPH. Toto pravidlo sa uplatní na všetky nájomné zmluvy a dodatky k nájomným zmluvám uzatvorené po 31.12.2018. Pri prenájme ostatných nehnuteľností sa môže zdaniteľná osoba rozhodnúť (ne)oslobodiť nájom od DPH.  

Podrobnejšie o pripravovanej novele zákona o dani z pridanej hodnoty Vás budeme ešte informovať.
 

Nové dane pre obchodné reťazce a poisťovne 

S účinnosťou od 1.1.2019 sa majú zaviesť aj nové dane pre obchodné reťazce a poisťovne. Zatiaľ čo nový Zákon o dani z poistenia bol už schválený, navrhovaná „daň“ z čistého obratu pre obchodné reťazce je zatiaľ iba v I. čítaní a vyrovnáva sa s kritikou z radov opozície aj odbornej verejnosti. 

Osobitný odvod obchodných reťazcov
 
Osobitný odvod obchodných reťazcov vo výške 2,5 % z čistého obratu obchodného reťazca sa má dotknúť obchodných reťazcov, ktoré: 

  1. sú prevádzkovateľom potravinárskeho podniku,
  2. majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch,
  3. aspoň 10 % obratu obchodného reťazca pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi,
  4. prevádzky obchodných reťazcov majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. 

V prípade uvedeného návrhu zákona je veľmi neštandardný spôsob predloženia do parlamentu prostredníctvom poslaneckého návrhu. Bežne návrhy nových zákonov predkladajú ministerstvá na medzirezortné pripomienkovanie a prizvú verejnosť na odbornú diskusiu. Tento proces bol v prípade tohto návrhu zákona úplne vynechaný. Ďalšou anomáliou tohto návrhu je, že namiesto Ministerstva financií ako ministerstva zodpovedného za daňového zákony, rolu druhostupňového orgánu prevzalo  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Zároveň podotýkame, že predložený návrh zákona je v rozpore s legislatívou Európskej únie najmä z dôvodu diskriminácie vybraného okruhu spoločností, ktoré budú podliehať tomuto odvodu.

Daň z poistenia 

Slovenská republika zavádza od 1. januára 2019 aj novú daň z neživotného poistenia. Daňou z poistenia bude zaťažené iba neživotné poistenie ako napr. poistenie úrazu, choroby, dopravy, úveru alebo poistenie zodpovednosti za škodu (s výnimkou povinného zmluvného poistenia, ktoré podlieha inému odvodu). Životné poistenia nebudú tejto dani podliehať.

Vo väčšine prípadov budú daň z poistenia vo výške 8 % vyberať a odvádzať do štátneho rozpočtu poisťovne so sídlom na území SR alebo poisťovne z iného členského štátu EÚ resp. Európskeho hospodárskeho priestoru. Môžu však nastať aj prípady, kedy daň z poistenia bude odvádzať do štátneho rozpočtu iná osoba, akou je poisťovňa. Pôjde o dva prípady:

•    Poistník, ktorý uzatvorí poistnú zmluvu priamo so zahraničnou poisťovňou. Zahraničnou poisťovňou sa chápe poisťovňa z krajín mimo EÚ alebo z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom takéto zahraničné poisťovne nemajú v SR pobočku.
•    Koncernové poistenie – ak materská spoločnosť v skupine uzatvorí poistenie pre celú skupinu a následne preúčtuje náklady z tohto poistenia na jednotlivé spoločnosti v skupine, pričom toto poistenie bolo tiež uzatvorené so zahraničnou poisťovňou bez pobočky v SR, v takomto prípade právnická osoba, ktorej bolo preúčtované takéto poistenie, je povinná zaplatiť daň z poistenia.
 

Online prepojenie registračných pokladníc na server Finančnej správy 

Novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa má zaviesť mechanizmus online-prepojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy. Je to tzv. systém e-kasa, ktorý bude slúžiť na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom online registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikateľ bude povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom online registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu hneď po prijatí.  

Ak bude návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice schválený, budú musieť všetci podnikatelia, ktorí používajú na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu , do 1. 7. 2019 prejsť na nový online systém evidencie tržieb. V prípade záujmu môžu títo podnikatelia prejsť  na nový systém už od 1. 4. 2019. 
Noví podnikatelia, ktorým vznikne povinnosť evidovať tržby podľa zákona o používaní elektronickej registračnej od 1. 4. 2019, budú musieť využívať nový systém už od začiatku, teda odkedy im vznikla povinnosť evidencie tržieb podľa tohto zákona.

O vývoji navrhovanej novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice Vás budeme ešte informovať.  
  

Zmeny v zákone o dani z príjmov 

Zmeny nastávajú aj v oblasti dani z príjmov fyzických aj právnických osôb. 
 
V súvislosti s daňou z príjmov fyzických osôb by sme chceli vyzdvihnúť navrhované zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa. Ak bude navrhovaná novela zákona o dani z príjmov z dielne Mostu-Híd schválená, od 1. 4. 2019 sa zvýši daňový bonus na vyživované dieťa do6 rokov na dvojnásobok. Výška mesačného daňového bonusu sa pritom navrhuje na 22,17 eur (táto suma sa následne v prípade splnenia podmienok zvyšuje na 44,34 eur).  

V súvislosti s virtuálnymi menami dávame do pozornosti, že od 1. 1. 2019 sa príjmy z predaja virtuálnej meny budú považovať za ostatné príjmy, pričom ako predaj virtuálnej meny sa chápe výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytovanie služieb alebo odplatný prevod virtuálnej meny. Príjem z predaja virtuálnej meny ťažbou sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) v zdaňovacom období, kedy prebehol predaj tejto virtuálnej meny.


V súvislosti s daňou z príjmov právnických osôb dávame do pozornosti, že súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení bude s účinnosťou od 1. 1. 2019 daň z poistenia platená poistníkom a daň z poistenia preúčtovaných nákladov poistenia. 

Do daňových výdavkoch sa zahrnú aj výdavky na ubytovanie zamestnancov v dvojbytových a viacbytových budovách a ostatných budovách na bývanie (tzn. budovách zatriedených do KS 112 a 113), ak je prevažujúca činnosť zamestnávateľa výroba vo viaczmennej prevádzke. Daňový výdavok na ubytovanie pre zamestnancov však bude obmedzený výškou príjmov zamestnávateľa, ktorý zabezpečil ubytovanie zamestnanca.

Za daňové výdavky bude možné ďalej považovať aj odmeny za produktívnu prácu najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, podnikové štipendium, hmotné zabezpečenie žiaka, poskytovanie praktického vyučovania a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov.  

O ďalších zmenách v súvislosti s daňou  z príjmov od roku 2019 Vás budeme ešte informovať.