DAŇOVÉ NOVINKY 2020

Koronavírus a jeho dopady na pracovnoprávne vzťahy

Barbora Palenikova

V súvislosti s prebiehajúcou celosvetovou epidémiou ochorenia COVID-19 a následne  prijatia preventívnych opatrení na strane zamestnávateľa a zamestnanca by sme Vám radi poskytli prehľad najdôležitejších pracovnoprávnych dopadov vyplývajúcich zo súčasnej mimoriadnej situácie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil Opatrením zo dňa 9.marca 2020 v znení neskorších zmien a doplnkov všetkým fyzickým osobám vracajúcim sa na územie Slovenskej republiky zo zahraničia v období od 13.marca 2020 až do odvolania domácu povinnú karanténu v dĺžke 14 dní, vrátane osôb, ktoré s nimi žijú v domácnosti.

Táto povinnosť na nevzťahuje napr. na vodičov nákladnej dopravy, vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, pilotov dopravných lietadiel za splnenia podmienok uvedených v nariadení.

Pri prijatí vhodných opatrení na strane zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku sa odporúča vychádzať z opatrení, ktoré prijala Bezpečnostná rada SR, prípadne z odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR a Úradu verejného zdravotníctva.

I. OPATRENIA Z POHĽADU ZÁKONNÍKA PRÁCE

ZAMESTNANEC V KARANTÉNE

 • ospravedlnená neprítomnosť v práci

Nariadená karanténa je dôležitou osobnou prekážkou v práci na strane zamestnanca (§141 ods. 1 Zákonníka práce), pričom zamestnávateľ je povinný po dobu jej trvania poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Nariadenie karantény je zamestnanec povinný zamestnávateľovi hodnoverným spôsobom preukázať. Ide v podstate o klasickú „PNku“.

Počas karantény má zamestnanec nárok:

 • za prvých 10 dní na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti od zamestnávateľa,
 • od 11-teho dňa na dávku nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

ZAMESTNANEC, KTORÉMU NEBOLA NARIADENÁ KARANTÉNA

V prípade zamestnanca, ktorému nebola nariadená karanténa, sa za účelom zamedzenia ďalšieho šírenia a prenosu nákazy môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť napr. na výkone práce z domu, zmene harmonogramu rozvrhnutia pracovných zmien, čerpania dovolenky alebo poskytnutia ďalšieho pracovného voľna  s náhradou mzdy.

 • práca z domu (tzv. „home office“)

V záujme zvýšenej ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a ak to povaha vykonávanej práce umožňuje, zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na dočasnom výkone práce z domu (tzv. home office). Výkon práce z domu nemožno zamestnancovi nariadiť.

V tomto prípade patrí zamestnancovi mzda v plnej výške.

 • nariadené čerpanie dovolenky

Ďalšou z možností ako predísť šíreniu koronavírusu na pracovisku je možnosť zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky počas určitého obdobia.

Informácia o čerpaní dovolenky však musí byť zamestnancovi oznámená 14 dní vopred (t.j. 14 dní pred samotným nástupom na dovolenku). Toto obdobie môže byť výnimočne skrátené len so súhlasom zamestnanca.

Počas nariadenej karantény môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len vtedy, ak zamestnanec sám o čerpanie dovolenky požiada. To znamená, že zamestnanec nebude vypísaný od lekára ako práceneschopný, ale bude čerpať dovolenku.

 • čerpanie náhradného voľna

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, ktorú zamestnanec vykonal ešte pred samotnou krízovou situáciou. Podmienky čerpania sú upravené v §121 a § 122 Zákonníka práce.

 • ďalšie prekážky na strane zamestnanca

Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ktoré si však zamestnanec neskôr odpracuje.

ZAMESTNANEC – RODIČ, ZATVORENIE ŠKOLY, ŠKOLKY A JASLÍ

Ak sa zamestnanec stará o dieťa, ktorému uzatvorili školu, škôlku, jasle v súvislosti s koronavírusom, tak ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca (§ 141 ods. 1 Zákonníka práce), pričom zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy na čas, kedy je zariadenie uzavreté, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Za tento čas má zamestnanec nárok na ošetrovné, ktoré od prvého dňa vypláca Sociálna poisťovňa.

ZATVORENIE ALEBO OBMEDZENIE PREVÁDZKY ZAMESTNÁVATEĽA

 • prekážka na strane zamestnávateľa

V prípade, že zamestnávateľ je nútený z dôvodu nariadenej karantény orgánom verejného zdravia alebo z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu zatvoriť alebo obmedziť prevádzku a zamestnancovi nemôže naďalej prácu prideľovať, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), za ktorú zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku.

II. OPATRENIA Z POHĽADU ZÁKONA O SOCIÁLNOM POISTENÍ

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke informuje poistencov, že ak

 • dôjde k uzatvoreniu predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo školy v súvislosti s koronavírusom, majú možnosť uplatniť si nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie,
 • budú uznaní za dočasne práceneschopných, čiže majú možnosť uplatniť si nárok na nemocenské.

O vyššie uvedené dávky môžu poistenci Sociálnu poisťovňu žiadať výlučne e-mailom alebo telefonicky !

Nižšie Vám ponúkame skrátený návod ako o vyššie uvedené dávky požiadať bez návštevy pobočky Sociálnej poisťovne, ktorý je zverejnený na jej webovej stránke.

Ako požiadať o ošetrovné

(skrátený návod)

1. Rodič musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného dvoma možnými spôsobmi:

a/ vyplniť formulár žiadosti o dávku ošetrovné buď vo formáte pdf alebo word:

    Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) I Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)

b/zatelefonovať (odporúčame uprednostniť e-mailové alebo poštové podanie žiadosti     o dávku, telefonické linky môžu byť preťažené) do pobočky Sociálnej poisťovne (zamestnanec žiada pobočku v sídle svojho zamestnávateľa) alebo

2. Odoslať formulár e-mailom alebo poštou do príslušnej pobočky a zostať s dieťaťom doma.

     Pozor: Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tu: Kontakty – pobočky

     Pozor: Vyplnené formuláre žiadosti posielajte na e-mailové adresy pobočiek, nie pracovísk (tie samostatné e-maily nemajú).

3.  Zamestnanec o tom musí informovať svojho zamestnávateľa.

4. Následne si Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy overí, že školské/predškolské zariadenie daného dieťaťa bolo uzavreté a takisto z vlastnej iniciatívy začne konanie o dávke ošetrovné

5. Pri skončení konania vydá rozhodnutie, ktoré doručí žiadateľovi a vyplatí peniaze.

V prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max. 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov, treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Následne Sociálna poisťovňa postupuje podľa vyššie uvedených bodov.

Ako požiadať o nemocenskú dávku

(skrátený návod)

1. Ak ste osoba, ktorej bola nariadená karanténa úradom verejného zdravotníctva alebo sa vrátila z rizikových oblastí, telefonicky alebo e-mailom kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára. Ak rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN, vystaví potvrdenie o dočasnej PN, na ktoré zapíše aj vaše telefónne číslo.

Lekár bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta zašle príslušné diely potvrdenia o dočasnej PN-ke pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa zašle IIa. diel zamestnávateľovi.

2. Poistenec, ktorý je zamestnancom, musí informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

3. a/ Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude iniciatívne telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu o dávku s ním spíše žiadosť.

b/ Ak na potvrdení o dočasnej PN nebude uvedený telefonický kontakt poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo e-mailom) kontaktovať poistenec a až potom s ním spíše žiadosť o dávku.

PLÁNOVANÉ OPATRENIA VLÁDY – ZMENY VO VYPLÁCANÍ PN a OČR

V súvislosti so zavedením prísnych nariadení spojených s rizikom šírenia epidémie koronavírusu, Vláda SR plánuje prijať opatrenia vo vyplácaní práceneschopnosti (ďalej len „PN“) a ošetrovania člena rodiny (ďalej len „OČR“), ktoré by mali pomôcť firmám a ich zamestnancom v súčasnej situácii.

Ide o tieto zmeny:

 • ak má dieťa dvoch rodičov, tak jeden z nich by mohol zostať doma na špeciálnej PN s 80 % svojho priemerného platu (predpokladáme však, že maximálne zo sumy 66,6083 eur, čo pre rok 2020 predstavuje maximálnu výšku denného vymeriavacieho základu pre účely výpočtu nemocenských dávok) s tým, že od prvého dňa PN by túto platila Sociálna poisťovňa,
 • ak má dieťa jedného rodiča alebo obaja rodičia pracujú v nepretržitých prevádzkach (napr.: sú to zdravotníci či pracujúci, ktorí nemôžu opustiť pracovné miesto), štát by im pridelil mesačný 600-eurový voucher na opatrovateľské služby pre dieťa,
 • plánuje sa zaviesť nový inštitút s názvom karanténna práceneschopnosť, kedy nemocenskú dávku bude od prvého dňa dočasnej PN vyplácať Sociálna poisťovňa.

Upozorňujeme však, že vyššie uvedené návrhy opatrení zatiaľ neboli schválené !

PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PREDLOŽENIE PREUKÁZANIA PLNENIA POVINNÉHO PODIELU ZAMESTNÁVNIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke oznamuje zamestnávateľom, že v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku predlžuje termín na predloženie preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2019) z dátumu 31.3.2020 najneskôr do 31.5.2020.

Vezmite prosím na vedomie, že vzhľadom k vývoju v posledných dňoch nejde vylúčiť zmeny vyššie uvedených informácii v závislosti na prijatí ďalších mimoriadnych opatrení.

O prípadných zmenách v súvislosti s aktuálnym vývojom Vás budeme naďalej informovať.