Women in Business 2023

Štúdia Grant Thornton "Women in Business 2023"

Barbora Palenikova

Spomalenie pokroku v oblasti zastúpenia žien vo vyššom vedení

Podľa prieskumu International Business Report (IBR) spoločnosti Grant Thornton o ženách v podnikaní na globálnom strednom trhu v roku 2023 priniesla zmena pracovných postupov vyvolaná pandémiou len mierny pokrok pre ženy vo vrcholovom manažmente. Ak podniky nerozvinú kultúru, ktorá posilní postavenie ľudí prostredníctvom flexibilných spôsobov práce, a nepodniknú ďalšie kroky na podporu žien vo vyšších riadiacich pozíciách, v roku 2025 budú ženy zastávať len 34 % vyšších riadiacich pozícií v podnikoch strednej veľkosti na celom svete.

Hoci celkový počet žien vo vrcholovom manažmente naďalej napreduje, najnovší výskum spoločnosti Grant Thornton odhalil, že sa zvyšuje pomaly - za posledný rok sa zvýšil len o pol percentuálneho bodu na 32,4 % a od prvého výskumu v roku 2003 len o 13 %.

"Hranica 30 % bola považovaná za "bod zlomu", ktorý by spustil zrýchlenie smerom k rodovo vyváženejším pracoviskám. Vzhľadom na postupné zmeny, ktoré nastali, odkedy podniky strednej veľkosti v našom prieskume dosiahli 30 %, je zrejmé, že teraz potrebujeme väčšie odhodlanie, aby sme plne využili výhody rozmanitosti, hovorí Karitha Ericon, global leader of network capability and culture. "Rastúci dôraz na zodpovednosť podnikov a globálne štandardy vyvíja tlak na firmy, aby vytvárali rôznorodé vedúce tímy, a ak tak neurobia, bude ťažšie získať kapitál a prilákať investorov."

Z prieskumu vyplýva, že mnohé stredne veľké podniky sa zameriavajú na plánovanie nástupníctva s cieľom dostať viac žien do vyšších riadiacich pozícií vrátane realizácie programov mentoringu, koučingu, rozvoja leadershipu a dobrých životných podmienok. Podniky by teraz mali zamerať svoju pozornosť na vytvorenie transparentnejších ciest k vedúcim pozíciám a väčšiu transparentnosť pri prijímaní do zamestnania, povyšovaní a výkone. "Jasnosť a rovnosť príležitostí v súvislosti s každým aspektom vedúcich pozícií, od náboru až po hodnotenie výkonnosti, je kľúčová," hovorí Karitha.

Okrem toho, k výraznému zvýšeniu počtu žien vo vedúcich funkciách prispeje viac podnikov, ktoré sa zaviažu k flexibilnej práci a vytvoria správnu organizačnú kultúru na jej podporu. Z výskumu spoločnosti Grant Thornton vyplynulo, že najvyšší podiel žien na vedúcich pozíciách majú flexibilné, hybridné a domáce modely. V podnikoch strednej veľkosti, ktoré si osvojili hybridný spôsob práce, je 34 % žien vo vedúcich funkciách, zatiaľ čo v podnikoch, ktoré sú plne flexibilné, kde si zamestnanci vyberajú spôsob práce, je to 36 %. V podnikoch strednej triedy s prevažne kancelárskym modelom práce je len 29 % žien vo vrcholovom manažmente.

"Keďže mnohé podniky neprijímajú hybridné alebo flexibilné spôsoby práce, ženy sú nútené uvažovať o práci na čiastočný úväzok, čo môže brzdiť ich kariérny postup. A podniky, ktoré nemajú flexibilné pracovné postupy, bývajú pre staršie ženy menej atraktívnymi pracoviskami."

V podmienkach celosvetového nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a krízy talentov môžu podniky, ktoré zavádzajú flexibilné pracovné postupy, využívať aj výhody lepšej cezhraničnej práce a prístupu k väčšiemu počtu talentov, ako sú ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia žijúci v geograficky vzdialených lokalitách alebo tí, ktorí hľadajú lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Flexibilná práca však podľa Karithy Ericson nie je bez problémov. "Podnikom, ktoré už tento spôsob práce prijali, sa počas pandémie darilo, pretože dokázali rýchlo prejsť na prácu na diaľku. Dôležité je, že tieto pracoviská mali správnu kultúru, ktorá umožňovala ľuďom pracovať týmto spôsobom. Organizácie, ktoré chcú teraz po skončení pandémie pracovať flexibilnejšie, sa musia uistiť, že majú podnikovú kultúru, ktorá to podporuje. To zahŕňa budovanie kultúry na pracovisku, ktorá chráni pred potenciálnymi nástrahami hybridnej práce, ako je napríklad vynechanie žien z kritického budovania vzťahov a rozhodovania." Celkovo sa v prieskume zistilo, že muži častejšie tvrdia, že ich podnik podporuje politiku otvorených dverí medzi manažmentom, zatiaľ čo ženy tvrdia, že sa to nevyskytuje tak často.

Peter Bodin, generálny riaditeľ spoločnosti GTIL, poznamenáva, že podpora rozmanitosti zamestnancov na všetkých úrovniach s globálnym zameraním na rodovú rovnosť je kľúčovým bodom stratégie siete Grant Thornton.

"Naším záväzkom je urýchliť pokrok v tejto oblasti a podporovať psychologicky bezpečné prostredie, v ktorom sa každý cíti byť posilnený, aby mohol byť čo najlepší," hovorí. "Vieme, že musíme byť cieľavedomí a rozhodní pri presadzovaní parity. Ostatné podniky musia robiť to isté, aby zostali robustné, odolné a relevantné na neustále sa meniacom trhu."

"Väčšia rozmanitosť je pre podniky pozitívna - dokazuje, že sú etické a spravodlivé, zvyšuje výkonnosť podnikov a vedie k lepším výsledkom a rozhodnutiam. Väčšia cezhraničná rozmanitosť tiež podporuje rastové myslenie - prináša širšie perspektívy, ktoré môžu podnietiť kreativitu a vytvoriť lepší spôsob, ako robiť veci," hovorí Karitha.

"A ak chcete byť atraktívnym zamestnávateľom pre dobré talenty, rozmanitosť je rozhodujúca."

Women in Business Report 2023

Grant Thornton Slovensko

V spoločnosti Grant Thornton Slovakia tvoria 3 zo 6 partnerov a 50 % vysokokvalifikovaných ľudí vo vedúcich pozíciách ženy.

"Spoločnosť Grant Thornton Slovakia je preto hrdá na to, že dosiahla rodovú paritu vo svojom vedení. Vzhľadom na to, že celkový pomer žien v spoločnosti sa za posledných 10 rokov stabilizoval na úrovni okolo 70 %, Grant Thornton Slovakia dáva ženám jedinečnú príležitosť pre ich profesionálnu kariéru v oblasti daní, outsourcingu, finančného poradenstva a auditu," hovorí Silvia Hallová, partnerka Grant Thornton Slovakia.