BUSINESS NEWS 2023

Dotácie pre firmy na pokrytie zvýšených cien energií

Barbora Palenikova

Pre väčšinu slovenských firiem predstavujú energie nezanedbateľný náklad, pre niektoré dokonca úplne zásadný. Či už ide o malé regulované, alebo ostatné neregulované firmy, všetci sú vystavení neistote ohľadom vysokých cien energií. Ministerstvo hospodárstva 22. decembra uzavrelo výzvu na žiadosti o dotácie na zvýšené ceny energií za august a september 2022. Vo februári vyhlási ďalšiu výzvu na dotácie na ďalšie obdobia pre regulované aj neregulovaných odberateľov. Predpokladá sa, že dotácie na ďalšie obdobia (vrátane roku 2023), budú pokračovať podľa rovnakej schémy. Je potrebné počkať na konkrétne detaily novej výzvy, avšak pre manažérske a plánovacie účely je užitočné zanalyzovať túto schému.

Pre koho je táto dotácia

Schéma sa vzťahuje aj na firmy (subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť) a na všetky sektory podnikania okrem úverových a finančných inštitúcií.

Aké náklady sú preplácané

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov (t.j. 80% zvýšenia cien oproti referenčným cenám 199 EUR/MWh za elektrinu a 99 EUR/MWh za plyn), pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov do elektronickej žiadosti o dotáciu. Pre regulovaných odberateľov však bude táto dotácia podľa najnovšieho rozhodnutia vlády pokrývať až 100% oprávnených nákladov. Pomoc na základe tejto schémy možno poskytnúť najneskôr do 31.decembra 2023. Pomoc je však možné vyplatiť do 30. júna 2024.

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Aké sú limity dotácie

Maximálna výška dotácie v žiadosti predstavuje sumu vo výške 500 000 EUR (limit 250 000 EUR pre poľnohospodársku prvovýrobu a 300 000 EUR pre sektor rybolovu a akvakultúry) za podmienky, že celková pomoc v ktoromkoľvek momente nepresiahne stanovené limity pomoci. Maximálna kumulatívna výška pomoci sa vťahuje pre všetky dotácie, poskytnuté aj zo strany iných inštitúcií a rezortov (Covid-19 a pod.).

Aké sú podmienky dotácie

Príjemca musí spĺňať podmienky: vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii; neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania; nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti; nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia; nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Účtovanie dotácií

Účtovanie je rovnaké ako pri iných typoch dotácií, ktoré poznáme z minulosti, napr pri Covid-19 dotáciách (účtovanie cez ostatné výnosy 648 alebo 668, časové rozlíšenie cez účet výnosov budúcich období 384), v momente ak je takmer isté že sa splnia všetky podmienky súvisiace  dotáciou a že firma vykonala alebo vykoná úkony potrební na poskytnutie dotácie (podanie žiadosti).

Ako plánovať v súčasnej neistote

Okrem samotných vysokých cien je pre firmy veľkým problémom aj neistota, ktorá bráni pre robení informovaných rozhodnutí. Aj pre malé firmy je manažment rizík nevyhnutná aktivita. Ten sa týka nie len rizík spojených s výškou nákladov, ale aj likviditou a odbytom. Pri plánovaní na najbližší rok 2023 firmám odporúčame urobiť indikatívny prepočet na základe zazmluvnených alebo predpokladaných cien energií – či a v akej výške firme vyjde nárok na dotáciu. Do úvahy treba zobrať aj predpokladanú spotrebu energií v roku 2023 (rovnaká ako minulý rok? Pokles? Nárast?). Treba počítať s tým, že peňažné toky nebudú kopírovať náklady – zvýšene ceny energií bude treba zaplatiť hneď, dotácia od štátu sa firme vráti až za niekoľko mesiacov. Ako súčasť manažmentu rizika likvidity je potrebné zanalyzovať možnosti dodatočného financovania (či už formou úverov alebo predĺžených splatností). Takisto je potrebné sledovať kumulovanú výšku všetkých typov pomocí.