BLOG

Dotácia na nájomné, sprístupnenie podávania žiadosti

Barbora Palenikova

Nový druh štátnej pomoci schválila Národná rada Slovenskej republiky 9. júna 2020. Ide o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia COVID-19.

V tomto článku sa dozviete, kto môže dotáciu získať a ako o ňu požiadať. Keďže na dotáciu neexistuje zákonný  nárok a zdroje sú obmedzené, je kľúčové, aby ste sa na podanie žiadosti začali pripravovať čím skôr.

Dotácia na nájomné: Všeobecné informácie

 • dotácia na nájomné je určená nájomcovi, avšak žiadu o ňu (a zároveň aj dotáciu prijíma) prenajímateľ
 • súčasťou žiadosti o dotáciu musí byť dohoda medzi oboma stranami o poskytnutí zľavy z nájomného počas doby sťaženého používania – nie je potrebné uzatvárať separátnu dohodu o poskytnutí zľavy
 • predpokladaný rámec celkovej poskytnutej pomoci je 200 mil. EUR; Príspevky sa budú vyplácať iba do vyčerpania tohto rámca, preto je potrebné žiadať o dotáciu čo najskôr
 • žiadosti sa podávajú elektronicky cez Slovensko.sk; Prenajímateľ aj nájomca musia mať platný elektronický podpis, bez neho nebude možné žiadať o príspevok; Ak ešte nemáte elektronický občiansky preukaz, aktivovaný elektornický podpis a schránku na Slovensko.sk, je nutné získať ich čo najskôr
 • všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.najmy.mhsr.sk; v prípade otázok sa môžete obrátiť na infolinku najmy@mhsr.sk

Podmienky, ktoré musíte na získanie dotácie splniť

 • vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom má formu nájomnej zmluvy
 • nájomné platíte v peniazoch (nie barter, bezodplatné používanie a podobne)
 • právo nájomcu užívať predmet nájmu vzniklo najneskôr 1.2.2020 (dotácia sa neposkytuje na nové nájmy po 1.2.2020)
 • užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia choroby COVID-19 opatreniami príslušných orgánov znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (napríklad reštaurácie, ktoré predávali cez okienko, nárok na dotáciu majú, nakoľko ľudia mali obmedzený vstup do prenajatých priestorov)
 • nesmieme byť s podnikom v ťažkostiach, túto podmienku stanovuje Dočasný rámec pomoci schválený Európskou komisiou. Kľúčová podmienka pre podnik v ťažkostiach – vlastné imanie musí byť k 31.12.2019 vyššie ako polovica základného imania.

Na aké priestory môžete získať dotáciu

 • priestory, v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby koncovému spotrebiteľovi (nemôže však ísť o obytný priestor)
 • vrátane súvisiacich obslužných priestorov, skladových priestorov, a parkovacích miest,
 • trhové miesto
 • vrátane kín, múzeí, galérii, kultúrnych center a podobne.
 • kamenné predajne e-shopov (aj keď ide o paradox – kedže e-shopy na koronakríze výrazne získali v podobe vyšších obratov, majú nárok na štátnu dotáciu na kamenné predajne pre koncových spotrebiteľov).

Pozor: Dotácia sa nevzťahuje na kancelárske priestory.

Za aké obdobie môžete získať dotáciu?

 • za „obdobie sťaženého užívania“ nehnuteľnosti (počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené uzavretím predmetu nájmu, znemožnené prerušením vyučovania alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu).
 • Obdobie sťaženého užívania je obdobie, kým boli prevádzky povinne zatvorené (obdobie, kedy prevádzky ostali ďalej dobrovoľne zatvorené (napr. kvôli úbytku zákazníkov) sa do tejto doby nezahŕňa)

Toto obdobie sa pre jednotlivé prevádzky líši v závislosti od postupného otvárania prevádzok na Slovensku.

Aká je výška dotácie?

 • prenajímateľ poskytne zľavu 0 % – 50 % z celkového nájmu (na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom)
 • v prípade, že prenajímateľom je správca majetku štátu, výška dotácie je stanovená na úrovni 50 % z pôvodnej výšky zmluvného nájomného
 • štátny príspevok bude vo výške poskytnutej zľavy (za obdobie sťaženého užívania)
 • v prípade 0 % – 50 % má nájomca nárok na rozloženie splatnosti nájomného nepokrytého zľavou/dotáciou na 48 mesačných splátok

Dotácia sa nevzťahuje na fakturované prevádzkové náklady, energie, obratové nájomné a DPH (pre platcov DPH) a tiež úroky, poplatky z omeškania, či zmluvné pokuty.

Upozornenie pre prenajímateľov: Formulácia ponuky poskytnúť zľavu nesmie byť podmienená! Ak by zľavu prenajímateľ podmienil a obmedzil tak právo nájomcu rozložiť splátky na 48 mesiacov, môže ísť o obchádzanie zákona. Ak sa však prenajímateľ s nájomcom následne po obdržaní dotácie dohodne, že zvyšnú časť nájomného nájomca splatí skôr ako o 48 mesiacov, je to v poriadku, ale podmienka skoršieho splatenia nesmie podmieňovať poskytnutie zľavy. Maximálna výška pomoci pre žiadateľa (nájomcu) podľa sektoru, v ktorom pôsobí, je uvedená v tabuľke:

Nájomca Maximálna celková výška pomoci na podnik
Podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe 100 000 EUR
Podnik pôsobiaci v odvetví rybolovu a akvakultúry 120 000 EUR
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch   800 000 EUR

 

Harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje (odkedy môžete  podávať žiadosť podľa sídla spoločnosti):Zákon nevylučuje dotácie pre prípady, kedy sú prenajímateľ a nájomca spriaznené osoby. Aj v takýchto prípadoch je možné žiadať o dotáciu. Výška dotácie bude prepočítaná pomerne k dobe, na ktorú sa vzťahovalo konkrétne opatrenie (bližšie informácie na webovej stránke https://najmy.mhsr.sk/obdobie.html).

Harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje (odkedy môžete  podávať žiadosť podľa sídla spoločnosti):

23.6.2020  Prešovský kraj
24.6.2020  Banskobystrický kraj
25.6.2020  Košický kraj
26.6.2020  Žilinský kraj
29.6.2020  Nitriansky kraj
30.6.2020  Trenčiansky kraj
  1.7.2020  Trnavský kraj
  2.7.2020  Bratislavský kraj

 

Lehota na predkladanie žiadostí je do 30.11.2020.