DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Digitalizácia vybraných tlačív vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Barbora Palenikova

Elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti od 01.06.2022

V marci 2022 Národná rada SR schválila  zákon č. 125/2022 Z. z., vyhlásený v Zbierke zákonov SR  dňa 13.4.2022, ktorým sa mení aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Jednou z najočakávanejších a najvýraznejších zmien, ktorá predpokladá zníženie administratívneho zaťaženia nielen lekárov, ale aj pacientov, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne je elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) s účinnosťou od 01.06.2022.

Lekár však môže v prechodnom období do 31.05.2023 potvrdzovať dočasnú PN na tlačive tak ako doposiaľ, teda v papierovej podobe.

V aktuálnej legislatívnej zmene je koncipovaná povinnosť vystaviť tzv. elektronickú PN u všeobecného lekára, gynekológa a nemocničného lekára. Od roku 2024 sú povinní na  tento systém nabehnúť nielen všeobecní lekári, ale i špecialisti.

Aj napriek tomu, že sa potvrdzovanie PN bude vykonávať elektronicky, pacient bude mať možnosť požiadať lekára o vystavenie odpisu z potvrdenia o dočasnej PN, a  to na predpísanom tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

Povinnosť vytvárať záznam elektronickej PN-ky je od 01.06.2023.

Elektronickým potvrdzovaním vzniku dočasnej PN sa:

 • uplatňuje nárok na náhradu príjmu pri PN u zamestnávateľa,
 • preukazuje a potvrdzuje trvanie prekážky v práci z dôvodu dočasnej PN u zamestnávateľa,
 • žiada o dávku – nemocenské, ak je poistenec zamestnancom a dočasná PN trvá dlhšie ako 10 dní.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI)

Dôležitú úlohu v celom tomto zdigitalizovanom procese potvrdzovania dočasnej PN-ky má NCZI, nakoľko ide o centrum zdieľaných informácií potrebných pre všetky zúčastnené strany.

Sociálna poisťovňa poskytuje NCZI zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutých osôb údaje vrátane osobných údajov o nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení fyzických osôb na účel vystavenia potvrdenia o dočasnej PN zaznamenanej v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe.

Z praktického hľadiska budú tieto údaje využívané na identifikovanie poistných vzťahov, pri ktorých bude ošetrujúci lekár potvrdzovať pracovnú neschopnosť.

NCZI automaticky zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca,  údaj o PN bude automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi.

Sociálna poisťovňa

Komunikácia so Sociálnou poisťovňou a výmena údajov pri e-PN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia v e-Službe nájdu novú záložku s názvom e-PN, kde budú k dispozícii potrebné údaje.

Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľom prostredníctvom e-PN:

 • informácie o vzniku, trvaní a ukončení dočasnej PN zamestnanca, 
 • dôvod vzniku PN a miesto pobytu zamestnanca počas dočasnej PN,
 • informáciu o porušení liečebného režimu.

Zamestnávateľ

Povinnosťou  zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni je, prostredníctvom e-PN poskytnúť:

 • číslo účtu dočasne práceneschopného zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti,
 • údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej PN.

Poistenec

Povinnosťou  poistenca v súvislosti s e-PN je:

 • zdržiavať sa počas dočasnej PN na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského alebo zaznamenanej pri vzniku dočasnej PN v systémeelektronického zdravotníctva,
 • preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu pri dočasnej PN občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť.

Elektronická informačná karta

Zamestnávateľ je povinný informovať o nástupe cudzinca do zamestnania a skončení jeho zamestnania úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to prostredníctvom informačnej karty.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) s účinnosťou od 9.5.2022 zaviedlo elektronickú službu podania informačnej karty prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.

Z dôvodu zavedenia elektronickej služby sa mení aj formát predpísaných formulárov, tzn.  informačné karty a potvrdzovanie ich prijatia.      

Zasielanie informačnej karty je teda možné:

 • elektronickou službou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, alebo
 • listinne podaním vyplneného formulára na podateľni príslušného úradu práce alebo zaslaním poštou

najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu takéhoto pracovníka do zamestnania.

Úrad po prijatí formulára a skontrolovaní kompletnosti zašle do elektronickej schránky zamestnávateľa dokument „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“, ktorý bude zamestnávateľ evidovať ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.