DAŇOVÉ NOVINKY 2021

To, ako dopadne daňová kontrola vo vašej firme, ovplyvňuje správna argumentácia a dokazovanie

Barbora Palenikova

Podstatná časť daňových kontrol na Slovensku sa týka preverenia oprávnenosti nároku na vrátenie odpočtu DPH. Daňové úrady sa v posledných rokoch zameriavajú na odhalenie podvodných konaní v oblasti DPH, ktoré sa stále častejšie vyskytujú pri tzv. reťazových transakciách, t.j. pri dodaní tovarov a služieb v rámci viacerých po sebe nasledujúcich dodávok.

Odberateľ, ktorý je posledným článkom reťazca, často nemusí mať vedomosť o tom, že mu bol tovar alebo služba dodaná v rámci reťazca.  Na základe daňovej kontroly odpočtu DPH, ktorý si odberateľ uplatní vo svojom daňovom priznaní, môže napriek tomu dôjsť k zamietnutiu nároku na vrátenie DPH i z nasledovných dôvodov:

  • dodávateľ alebo subdodávateľ na predchádzajúcom stupni v rámci reťazca dodaní neodviedli DPH a dodanie bolo poznačené podvodom na DPH;
  • pri daňovej kontrole DPH u dodávateľa alebo subdodávateľa kontrolovaný subjekt neuniesol dôkazné bremeno a nebolo preukázané skutočné dodanie tovaru alebo služby;
  • pri daňovej kontrole DPH bolo zistené, že tovar alebo služba boli dodané iným dodávateľom ako je deklarované na vystavených faktúrach a podporných dokumentoch.

Práve pri kontrole dodaní tovaru a služieb v rámci reťazca je preukazovanie nároku na vrátenie odpočtu DPH najnáročnejšie. Výsledok daňovej kontroly vo veľkej miere závisí od správnej argumentácie a unesenia dôkazného bremena.

1. Dokazovanie v rámci daňovej kontroly

Pre vznik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH musia byť splnené ako formálne, tak aj materiálne podmienky. Daňová kontrola sa okrem preverenia formálnych náležitostí dokumentov zameriava i na preukázanie, či faktúry alebo ostatná dokumentácia vzťahujúca sa k dodaniu tovaru alebo služby odráža reálne uskutočnené plnenia a či bola dodávka tovarov a služieb vzhľadom na personálne a materiálne vybavenie skutočne realizovaná dodávateľom deklarovaným na dokumentoch.   

Pri daňovej kontrole by dokazovaním nemal byť neúmerne zaťažený iba daňový subjekt.

Ak správca dane počas preverovania (či už počas daňovej kontroly alebo na základe miestneho zisťovania) spochybní zdaniteľný obchod, je na strane daňového subjektu, aby vyjadrené pochybnosti vyvrátil a nedostatky odstránil. Zaťaženie daňového subjektu dôkazným bremenom by však malo byť v primeranej miere.

V prípade podozrenia zapojenia daňového subjektu do podvodnej schémy sú zaťažené dôkazným bremenom práve daňové orgány. V praxi však prenášajú toto dôkazné bremeno na daňový subjekt.

Samotná existencia podvodu na DPH v rámci reťazca dodaní by nemala automaticky viesť k zamietnutiu nároku na odpočet DPH u odberateľa, pokiaľ nie je preukázané, že odberateľ o tomto podvode vedel alebo mal vedieť. O existencii podozrenia by mal byť daňový subjekt informovaný počas daňovej kontroly, pričom rozhodnutie daňového orgánu o zamietnutí nadmerného odpočtu DPH by malo byť náležite odôvodnené a podložené na základe vyhodnotenia dôkazov.

V praxi dochádza tiež k situáciám, kedy je nárok na nadmerný odpočet DPH zamietnutý na základe skutočnosti, že iný subjekt na predchádzajúcom stupni neuniesol svoje dôkazné bremeno, t.j. nepreukázal, že dodávka bola uskutočnená alebo bola uskutočnená tak, ako je deklarované na formálnych dokumentoch. Rovnako aj v týchto prípadoch by neunesenie dôkazného bremena iným subjektom na predchádzajúcom stupni dodaní nemalo automaticky znamenať zamietnutie nároku na odpočet DPH u odberateľa.

2. Argumentácia pri daňovej kontrole

Otázkou dokazovania a preukazovania podvodného konania v rámci daňovej kontroly sa zaoberá viacero rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie („ESD”), ako aj rozsudky Najvyššieho súdu SR („NSSR”).

Názory prezentované v judikátoch ESD a NS SR je možné použiť pri príprave argumentačnej línie pri prípadnej daňovej kontrole a zároveň môžu slúžiť na prevenciu situácií, kedy sa odberateľ bez svojho vedomia stane súčasťou podvodného reťazca, dôjde k nedostatočnému preukázaniu dodaní na predchádzajúcom stupni alebo vzniknú pochybnosti, či bol tovar alebo služba dodaná dodávateľom deklarovaným na dokumentoch.  

Naše odporúčania

Daňovým subjektom preto odporúčame, aby pri otvorení daňovej kontroly nezanedbali vyjadrenia k zisteniam správcu dane počas daňovej kontroly, nastavili správnu argumentačnú líniu už počas samotnej daňovej kontroly (a nie až v čase podania žaloby) a požadovali od správcu dane vysvetlenia pri hodnotení dôkazov a využili vhodnú argumentáciu na základe existujúcej judikatúry.

Na prípadnú povinnosť dokazovania v rámci daňovej kontroly by sa mali daňové subjekty zamerať už v čase uzatvárania zmluvných vzťahov. Mali by využiť všetky dostupné prostriedky na preverenie dôveryhodnosti svojich obchodných partnerov a zvážiť, či sa pri prípadnej daňovej kontrole nemôžu dostat do dôkaznej núdze.

Ak vám bolo doručené oznámenie o začatí daňovej kontrole, máte pochybnosti o správnosti postupov daňového úradu pri prebiehajúcej daňovej kontrole alebo bola daňová kontrola ukončená s nálezom a ste vo fáze prípravy odvolania, radi vám ponúkneme našu asistenciu.