DAŇOVÉ NOVINKY

COVID-19 odporúčania z pohľadu daní

Barbora Palenikova

Svetové hospodárstvo a Slovenská republika nevynímajúc čelí v dnešných dňoch celosvetovej pandémii COVID-19. Mnohých podnikateľov zasiahli významne opatrenia a reštrikcie vlády na obmedzenie šírenia pandémie. Vláda pripravila návrh opatrení na zmiernenie tejto situácie, aby uľahčila podnikateľom prekonať toto obdobie. Nižšie uvádzame ohlásené opatrenia slovenskej vlády a špecificky tu nájdete aj odporúčania z pohľadu daní.

 1. Vláda bude rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypoték bez toho, aby mal dlžník negatívny záznam v registri dlžníkov. Pre banky by v rámci kompenzácie mohol štát odpustiť bankový odvod.
 2. Zjednodušenie poskytovania krátkodobých a nízkoúročených úverov pre vybrané sektory, napríklad pre gastronomické prevádzky.
 3. Alokovanie financií na podporu investovania prostredníctvom Slovak Investment Holdingu (SIH) alebo Európskej investičnej banky (EIB).
 4. Upravenie možnosti odpisu daňovej straty bez časových limitov, prípadne ich predĺženie.
 5. Odloženie daňového priznania z 31. 3. na 30. 6. 2020 pre fyzické aj právnické osoby.
 6. Odloženie platieb sociálnych odvodov pre SZČO počas 2 – 3 mesiacov a rozložiť tieto platby počas obdobia nasledujúcich 18 mesiacov.
 7. Po vzore 13. a 14. platov oslobodiť zamestnávateľov od platenia odvodov pre zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať kvôli preventívnym opatreniam štátu.
 8. Zjednodušenie podmienok pre získanie príspevku pre udržanie pracovného miesta pre malé a stredné podniky.
 9. Možnosť dotovania TPS (tarify za prevádzku systému), ktorá je dôležitou súčasťou výslednej ceny elektrickej energie, zo štátneho rozpočtu.
 10. Diskusia na európskej úrovni o umožnení čerpania eurofondov (z ESIF) zo súčasného obdobia na zmierňovanie ekonomických dopadov krízy.
 11. Zmena v podmienkach čerpania OČR tak, aby jeden z rodičov, ktorý zostane doma s dieťaťom, mohol poberať špeciálnu PN a dostávať 80 percent zo svojej priemernej mzdy, ktorú by od prvého dňa platila Sociálna poisťovňa. V prípade, že má dieťa oboch rodičov, ktorí pracujú v nepretržitých prevádzkach, by štát zvážil pridelenie 600-eurového voucheru na opatrovateľku.
 12. Predĺženie času na vyplatenie colného dlhu.
 13. Minimalizácia štátnych kontrol súvisiacich s činnosťami, ktoré nie sú životu dôležité, a z nich vyplývajúcich pokút, ktoré by mohli ďalej zaťažovať podnikateľov. Neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Je však potrebné podotknúť, že ide o zoznam opatrení, ktoré ministri prerokovali s podnikateľskými zväzmi. Na to, aby začali platiť, je potrebné, aby ich schválila vláda – či už dosluhujúca, alebo nová, ktorá má nastúpiť v sobotu 21. marca, kedy ju má vymenovať prezidentka.

 

Odporúčania k daňovým povinnostiam, ktoré je možné využiť už dnes na základe platnej legislatívy:

 • Ak je daňová povinnosť za rok 2019 nižšia ako za rok 2018, odporúčame podať daňové priznanie v lehote do konca marca 2020. Podaním daňového priznania dôjde k prepočítaniu mesačných preddavkov už za apríl 2020 na nižšiu výšku a prípadný preplatok na preddavkoch bude daňovníkovi vrátený.
 • Ak je daňová povinnosť za rok 2019 vyššia ako za rok 2018, odporúčame využiť možnosť predlženia lehoty na podanie daňového priznania (podľa aktuálneho vyjadrenia na stránke finančného riaditeľstva www.financnasprava.sk by sa táto lehota mala na základe nariadenia vlády predĺžiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30.06.2020 bez toho, aby hrozila daňovníkom nejaká sankcia). Ak nechcete svoje rozhodnutie odkladať a čakať na nariadenie vlády, môžete už dnes podať oznámenie o predĺžení lehoty do 30.6.2020 a týmto oznámením sa lehota predlžuje. Predlžením lehoty sa odloží nielen lehota na podanie daňového priznania ale aj na zaplatenie daňovej povinnosti za rok 2019 do 30.6.2020. Preddavky na rok 2020 (nedoplatok na preddavkoch) budú dorovnané podľa novej daňovej povinnosti do 31.7.2020.
 • V prípade, že táto pandémia má zásadný vplyv na Vaše podnikanie, tržby a aj predpokladanú daňovú povinnosť za rok 2020, odporúčame Vám využiť možnosť požiadať o určenie platenia preddavkov inak. V žiadosti je potrebné uviesť dôvody, prečo žiadate o určenie preddavkov inak, v akej výške navrhujete platenie preddavkov a zároveň je potrebné doložiť dôkazy o vzniknutej situácii, ktorej podnikateľ čelí. Napr. hotely môžu predložiť aktuálnu hlavnú knihu o nízkych tržbách za služby v tomto období. Očakávame, že finančná správa vyjde v týchto prípadoch v ústrety.

 

O ďalších opatreniach v daňovej oblasti a najmä po spresnení návrhov v tejto oblasti ako napr. oslobodenie od platenia sociálnych a zdravotných odvodov, umorovanie daňových strát Vás budeme priebežne informovať. Tieto návrhy sú zatiaľ vo všeobecnej rovine.