DAŇOVÉ NOVINKY 2022

Čo sa mení od 1.1.2023 novelou zákona o dani z príjmov

Barbora Palenikova

Ministerstvo financií pripravilo návrh na zmenu zákona o dani z príjmov. V tomto článku prinášame zatiaľ stručný prehľad oblastí, ktorých by sa zmeny mohli dotknúť. Detailnú informáciu o zmenách prinesieme v nasledujúcich týždňoch, keď bude novela zákona schválená parlamentom.

Oblasť transferových cien

Novinkou v tejto oblasti je zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb. Podiely blízkych osôb (napr. manžel, manželka) sa budú spočítavať a ak ich súčet bude najmenej 25 %, budú sa považovať subjekty za ekonomicky prepojené. Ide o situácie, ak má napríklad manžel podiel 100 % v spoločnosti A a 15 % v spoločnosti B a manželka má takisto podiel 15 % v spoločnosti B. Podľa doterajšieho znenia ustanovenia spoločnosti A a B neboli prepojené, na základe nového ustanovenia sa už považujú za prepojené spoločnosti.

Novela dopĺňa definíciu „významnej kontrolovanej transakcie“, za ktorú sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého závislá osoba dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok v príslušnom zdaňovacom období v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Za významný sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.

Do zákona sa má dostať aj odvolávka na smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti. Je to snaha o čiastočné vyriešenie problému záväznosti uplatňovania smernice OECD v praxi a pri uplatňovaní záverov z daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie.

Veľmi zásadnou zmenou je návrh na doplnenie ustanovenia, ktoré rieši situáciu daňovníka, ktorý nemá nastavené transferové ceny na princípe trhovej ceny a nachádza sa mimo vnútrokvartilového rozpätia. V takomto prípade môže správca dane dorubiť daň z príjmov podľa strednej hodnoty (mediánu) zistenej na základe analýzy porovnateľných nezávislých trhových cien. V rámci pripomienkového konania sa doplnila ešte možnosť, že daňovník môže preukázať počas daňovej kontroly vzhľadom na okolnosti ako vhodnejšiu úpravu na inú hodnotu v rámci rozpätia nezávislých hodnôt, a ak mu to daňový úrad uzná, základ dane sa upraví podľa tejto hodnoty.

Pravidlá nízkej kapitalizácie

1.1.2024 vyprší výnimka pre Slovensko z uplatňovania pravidiel nízkej kapitalizácie podľa smernice ATAD. Dnes sú pravidlá nízkej kapitalizácie upravené v § 21a a toto ustanovenie zostane v platnosti aj po 1.1.2024 a uplatní sa v prípadoch, ak daňovník nesplní kritériá na uplatnenie pravidiel nízkej kapitalizácie podľa nového ustanovenia § 17k.

Stručný prehľad k pravidlám:

Čistý úrokový náklad < 3 mil. Eur ročne

Čistý úrokový náklad > 3 mil. Eur ročne

Úroky voči prepojeným spoločnostiam sú daňovo odpočítateľné do maximálnej výšky 25 % EBITDA. Čistý úrokový náklad – úrokové náklady prevyšujúce úrokové výnosy
Úroky voči (nezávislým) tretím stranám nepodliehajú tomuto limitu Úroky sú daňovo odpočítateľné maximálne do výšky 30 % EBITDA.
Neodpočítateľné úroky nie je možné započítať v budúcich daňových rokoch Neodpočítateľné úroky možno odpočítať od základu dane v najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach
Úroky musia byť na úrovni nezávislého vzťahu Platí široká definícia úroku: náklady, ktoré sú ekonomicky rovnocenné úroku (výdavky, poplatky atď.) sa považujú za úrok.
  Pravidlo platí aj na úroky z finančného prenájmu, dlhopisov a pod.  
  Úroky musia byť na princípe nezávislého vzťahu

Preventívna reštrukturalizácia

V slovenskej legislatíve je v platnosti nový zákon o riešení hroziaceho úpadku v preventívnom konaní prostredníctvom súboru reštrukturalizačných opatrení. Jedným z reštrukturalizačných opatrení je aj odpustenie, resp. čiastočné odpustenie pohľadávky. V nadväznosti na to sa dopĺňa do zákona o dani z príjmov možnosť daňového odpisu pohľadávky a možnosť tvorby daňových opravných položiek k takýmto typom pohľadávok.

Zmena pre poisťovne

Poisťovne prechádzajú pri účtovaní záväzkov z poistných zmlúv na nový štandard IFRS 17. Upravuje sa nimi prístup vykazovania poistných zmlúv, kedy poisťovňa už nevykazuje technické rezervy ako budúce očakávané odhadované záväzky. Poisťovne už budú vykazovať záväzky z poistných zmlúv priebežne počas trvania poistnej zmluvy diskontovaním cash-flow na súčasnú hodnotu. Rozdiely z prechodu na nový štandard zahrnú poisťovne do základu dane počas troch zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1. 1. 2023.