DAŇOVÉ NOVINKY 2021

Brexit - ste pripravení na zmeny po 31. decembri 2020

Barbora Palenikova

1. januára 2021 nastal formálny „rozvod“ medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Do 31.12.2020, konca prechodného obdobia,  sa uplatňovala legislatíva EÚ, vnútorného trhu a colnej únie aj pre obchodovanie so Spojeným kráľovstvom. Prinášame Vám súhrn zmien, ktoré nastali po uplynutí prechodného obdobia z daňového a colného pohľadu.

Obchodovanie so Spojeným kráľovstvom od 1.1.2021

Výsledkom spoločných rokovaní pred koncom roka 2020 je tzv. „pobrexitová dohoda“, ktorá upravuje obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od 1.1.2021. Na Spojené kráľovstvo sa tak z nového roka z colného a DPH pohľadu nazerá ako na tretiu krajinu, čo má rôzne dopady pre podnikateľské aj súkromné subjekty. 

 „Pobrexitová“ dohoda upravuje a odstraňuje podliehanie tovarov dovozným clám a kvótam, za dodržania pravidiel o pôvode tovaru v Spojenom kráľovstve. Táto úprava však neznamená, že dovážaný a vyvážaný tovaru nebude podliehať colnému konaniu.

Od 1.1.2021 tovar dovážaný a vyvážaný do/zo Spojeného kráľovstva bude podliehať colnému dohľadu a prípadným colným kontrolám v zmysle Colného kódexu EÚ. Podnikateľské subjekty, ktoré plánujú obchodovať so Spojeným kráľovstvom a doposiaľ nemajú pridelené EORI číslo, by mali oň čím skôr požiadať finančnú správu v členskom štáte usadenia.

Upozorňujeme, že do databázy EOS (Economic Operator Systems) by sa malo zapísať aj pridelené slovenské IČ DPH, ak plánuje podnikateľský subjekt uskutočňovať obchody po novom roku medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou. O zápis IČ DPH do databázy treba požiadať príslušnú správu členského štátu usadenia.

Pokiaľ zahraničný subjekt podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky, táto organizačná zložka by mala používať EORI číslo svojej materskej spoločnosti.

O pridelenie EORI čísla nemusia požiadať súkromné fyzické osoby, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. Ak tieto fyzické osoby budú chcieť po 31.12.2020 dovážať tovar neobchodného charakteru zo Spojeného kráľovstva na územie Slovenskej republiky, mali by sa však zaregistrovať v Centrálnom registri finančnej správy, vyplnením formulára prostredníctvom aplikácie Live Agent na internetovej stránke finančnej správy.

Pre turistický styk by mali platiť obmedzenia na povolené množstvo tovaru, primárne tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, dovážaných na územie EÚ bez dodatočného zaťaženia clom, DPH a spotrebnou danou. Colnej kontrole môže podliehať aj batožina cestujúcich pri vstupe do EÚ zo Spojeného kráľovstva.

S obmedzeniami alebo časovým zdržaním by sa malo počítať aj pri preprave tovaru do/zo Spojeného kráľovstva. Dodávateľ, ktorý nebude mať pridelené EORI číslo by mal počítať so značným zdržaním na hraniciach, ako aj s prípadnými dodatočnými nákladmi na uskladnenie tovaru, kým prebehne colné konanie.

Od 1.1.2021 by sa na Spojené kráľovstvo už nemal uplatňovať spoločný DPH režim pre členské štáty EÚ. Treba sa pripraviť na zmenu pri dodávaní tovaru do Spojeného kráľovstva. Táto zmena sa môže okrajovo dotknúť aj dodania služieb. V časovom predstihu by sa mali nastaviť interné systémy ako aj intenzívne komunikovať s dodávateľmi a odberateľmi ohľadom zmien po novom roku. Dodanie tovarov a služieb do Spojeného kráľovstva po novom roku sa už nebude musieť deklarovať v súhrnnom výkaze.

Treba si uvedomiť, že tieto zmeny nastanú zo dňa na deň, či je podnikateľské prostredie na to pripravené alebo nie. Preto je kľúčové sa pripraviť na ne čím skôr, aby mohol business plynulo pokračovať po novom roku bez výraznejších komplikácii. Zmeny sa dotknú aj predaja tovaru na diaľku (zásielkový predaj), ktorý by mal tiež podliehať colnému dohľadu a prípadným kontrolám. Zdaniteľné osoby, ktoré budú chcieť do/zo Spojeného kráľovstva doviesť alebo vyviesť tovar, sa budú musieť informovať ohľadom svojich registračných a DPH povinností v Spojenom kráľovstve.

Platitelia by mali dovoznú DPH v Spojenom kráľovstve priznať a odviesť prostredníctvom podania daňového priznania k DPH. Uvedené neplatí, ak bude odberateľ ochotný prevziať všetky formality súvisiace s dovozom namiesto dodávateľa. Pri tovare dovážanom zo Spojeného kráľovstva na Slovensko sa bude dovozná DPH priamo vyrubovať v colnom konaní pri prepustení tovaru do voľného obehu, tak ako vo vzťahu k všetkým tretím krajinám. Cez DPH priznanie alebo žiadosť o vrátenie dane si platiteľ bude uplatňovať iba odpočítanie dovoznej DPH.

Špeciálne postavenie po 31.12.2020 bude mať Severné Írsko, kde sa bude naďalej minimálne 4 roky po skončení prechodného obdobia uplatňovať súčasný spoločný DPH režim pre členské štáty EÚ. V praxi to znamená, že dodania tovarov a služieb do/zo Severného Írska by mali podliehať súčasnému režimu, napr. dodanie tovaru do Severného Írska pri splnení stanovených podmienok by mohlo byť naďalej oslobodené od dane podľa § 43 zákona o DPH, resp. na nadobudnutie tovaru zo Severného Írska by sa mali naďalej aplikovať príslušné ustanovenia o nadobudnutí tovaru z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH).

Žiadosť o vrátenie dane po brexite

Zahraničné zdaniteľné osoby usadené v Spojenom kráľovstve, ktoré kupujú tovar a služby alebo dovážajú tovar podliehajúci DPH v Slovenskej republike, a zároveň neuskutočňujú transakcie, kde by boli osobou povinnou platiť DPH, by po brexite už nemali mať nárok žiadať o vrátenie DPH elektronicky prostredníctvom lokálnej finančnej správy za roky 2021 a nasledujúce (v súlade s ôsmou smernicou Rady 2008/9/ES). Tieto zahraničné zdaniteľné osoby si môžu žiadať vstupnú DPH prostredníctvom žiadosti pre zdaniteľné osoby usadené v tretích krajinách v lehote do 30. júna nasledujúceho roka (trinásta smernica Rady 86/560/EHS). Žiadosť sa podáva na daňovom úrade Bratislava po splnení zákonných podmienok. Táto forma žiadosti o vrátenie DPH je administratívne náročnejšia, keďže okrem iného musí žiadateľ doručiť daňovému úradu Bratislava originály všetkých faktúr a colných dokladov, z ktorých si žiada vrátenie DPH.

Žiadosti o vrátenie britskej DPH uplatnenej na tovary a služby za rok 2020, resp. za časť tohto obdobia, budú môcť platitelia DPH usadení v členských štátoch podať najneskôr do 31.03.2021 elektronicky „doterajším“ spôsobom prostredníctvom lokálnej finančnej správy. Vice-versa v rovnakej lehote musia o vrátenie „únijnej“ DPH požiadať aj platitelia usadení v Spojenom kráľovstve jednotlivé členské štáty.