Minimalizujte riziká, maximalizujte príležitosti a zvyšujte výkonnosť spoločnosti

Organizácie všetkých veľkostí sú konfrontované s množstvom neustále sa meniacich rizík, ktoré sú zvyčajne kombináciou typov rizík uvedených nižšie:

Strategické riziko: Kryje potenciálny dopad strategických rozhodnutí alebo chybnej alebo nevhodnej stratégie.
Finančné riziko: Tento pojem popisuje možnosť straty peňazí pri investovaní alebo podnikaní, ako napr. úverové riziko a trhové riziko.
Operačné riziko: Tento pojem je často subsumovaný pod pojem „finančné riziko“. Opisuje operačné riziko a potenciál strát, ktoré môžu vyplynúť na jednej strane z ľudskej chyby a neprimeraných vnútorných procesov alebo systémov alebo na druhej strane z externých udalostí.
Regulačné riziko: Regulačné riziko zahŕňa zmeny v predpisoch a zákonoch, ktoré by mohli mať vplyv na odvetvie alebo spoločnosť.
Riziko reputácie: Riziko reputácie popisuje hrozbu pre dobré meno alebo reputáciu spoločnosti / organizácie. Táto hrozba môže vzniknúť buď priamo z konania spoločnosti, alebo z konania jedného alebo viacerých zamestnancov.
Technologické riziko: Tento pojem popisuje potenciál technologických zlyhaní, ktoré môžu ovplyvniť obchodné procesy, ako napr. nedostatky v informačnej bezpečnosti alebo zlyhaniach služieb.

Inštitút pre vnútorný audit definuje riziko ako „možnosť, že dôjde k udalosti, ktorá ovplyvní dosiahnutie cieľov“.
Táto definícia naznačuje, že riadenie rizík predstavuje konkurenčnú výhodu a môže mať pozitívny vplyv na dosiahnutie cieľov.
Účinné riadenie týchto rizík pomáha ľahšie dosiahnuť strategické ciele a zlepšiť výkonnosť.
Naopak, nedostatočné uvedomenie si rizika môže zhoršiť rast spoločnosti a viesť k obmedzeniam v každodennom podnikaní.
Podporujeme našich zákazníkov pri identifikácii ich obchodných rizík.
Poskytujeme objektívne a profesionálne poradenstvo spoločnostiam všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov ohľadne ich prístupu a postupov v oblasti riadenia rizík.
Ponúkame vám istotu pre vaše obchodné procesy, dodávateľov, veľké projekty a dôležité transformačné programy.
Pracujeme v profesionálnom rámci, vrátane COSO a Inštitútu interného auditu. Prepojením rizík, stratégií a cieľov môžeme zlepšiť organizačné procesy a výkonnosť vašej spoločnosti.
Náš skúsený tím interných audítorov, odborníkov na kontrolu, audítorov IT, odborníkov na dodržiavanie predpisov, odborníkov v oblasti kybernetickej a forenznej bezpečnosti vám rád pomôže pri identifikácii a minimalizácii rizík.

Ako môžeme pomôcť:

1. Služby interného auditu

Interný audit poskytuje nezávislé preskúmanie vašej spoločnosti s cieľom identifikovať a riadiť kľúčové riziká, prijímať rozhodnutia a zlepšovať výkonnosť. Vyhodnocuje a zdokonaľuje kontroly a procesy riadenia rizík v organizácii a hodnotí kľúčové funkcie a podporné služby, aby sa zabezpečilo, že ciele a usmernenia sú účinne podporované a že sú dodržané regulačné zodpovednosti.
Naša ponuka plne vyhovuje medzinárodným štandardom pre profesionálnu prax interného auditu (štandardy). Toto zahŕňa:

 • Zriadenie funkcie vnútorného auditu
 • Kompletný outsourcing a co-sourcing interného auditu vrátane auditu IT
 • Podľa potreby doplnenie vášho existujúceho tímu o kvalifikovaných a skúsených odborníkov, ako aj o technických odborníkov
 • Zabezpečenie kvality a poradenstvo pre interné audity

2. Interné kontrolné systémy

Odborníci spoločnosti Grant Thornton pomáhajú spoločnostiam optimalizovať ich činnosť vyvíjaním alebo posilňovaním nákladovo efektívnych vnútorných kontrol na ochranu majetku.
Pomôžeme vám splniť zákon Sarbanes-Oxley Act a ďalšie regulačné požiadavky na kontrolu a vykazovanie a zároveň zlepšovať interný audit a výkon spoločnosti.

3. Riadenie rizík

Účinné rámcové podmienky pre riadenie rizík poskytujú spoločnostiam bezpečnosť pre budúce obchodné rozhodnutia. Úspešné riadenie rizík pomáha chrániť obchodné aktíva a dosiahnuť rastové ciele pomocou nasledujúcich krokov:

 • identifikácia rizík
 • posúdenie rizík
 • spracovanie rizika
 • monitorovanie rizika
 • Podávanie správ o rizikách

Tím špecialistov na riadenie rizík Grant Thornton pomáha spoločnostiam pri strategickej a praktickej implementácii programov riadenia rizík, aby uľahčili identifikáciu a minimalizáciu rizík, čím zvyšujú odolnosť na čoraz zložitejšom a nestabilnom trhu.

4. Zabezpečenie súladu

Spoločnosti dnes pôsobia v čoraz zložitejšom regulačnom prostredí. Náš skúsený tím špecialistov na reguláciu a dodržiavanie predpisov pomáha spoločnostiam s rozsiahlym know-how dosiahnuť efektívne a neustále dodržiavanie predpisov. Príklady oblastí dodržiavania súladu:

 • Know your Customer (KYC)
 • GDPR
 • Third party complaince
 • Anti-Money Laundering
Partner, Advisory Peter Vlasatý

Bratislava

Kontaktirajte nas